SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Om styrelsen i ÖSMO GIF FOTBOLL

Styrelsen utgörs av förtroendevalda medlemmar från Ösmo GIF Fotboll och har som sitt uppdrag att förvalta föreningens verksamhet och leda Ösmo GIF Fotbollsutveckling mot framtiden.

 

Styrelsearbetet framskrider genom månatliga styrelsemöten (med undantag av sommaruppehåll), parallellt med arbete som utförs i olika arbetsgrupper där varje styrelsemedlem har sitt eget ansvarsområde. De aktuella arbetsgrupperna inkluderar:

 

Sportgruppen, under ledning av Roger Nyberg:
Sportgruppen, tillsammans med ledaransvarig, driver utvecklingen av det sportsliga inom Ösmo GIF Fotboll. Deras ansvarsområden omfattar ledarfrågor, utbildning av tränare och genomförande av projektet U-satsningen. I sportgruppen ingår också att förvalta och förmedla våra värdeord.

 

Sponsorgruppen, under ledning av Birgitta Carlsson och Thomas Hansen:
Sponsorgruppen hanterar våra sponsorer, söker nya samarbeten, följer upp med befintliga sponsorer och ser till att alla samarbetspartners i klubben trivs.

 

Materialgruppen, ledd av Sofie Vikner:
Tillsammans med materialansvariga ansvarar materialgruppen för inköp av kläder, bollar, träningsutrustning samt inventering av befintligt material med eventuell uppdatering. De tillhandahåller även utrustning till lagen och dess ledare. Beslut om budget för materialgruppen fattas av styrelsen.

 

Evenemangsgruppen, ledd av Therese Rohnström och Birgitta Carlsson:
Denna grupp ansvarar för planering och genomförande av evenemang som är kopplade till klubben. Det kan inkludera årsfester, speldagar och andra klubbevenemang.

 

Cafeteriagruppen, med VAKANT som ansvarig:
Tillsammans med ansvariga för cafeterian driver denna grupp utvecklingen och driften av cafeterian.

 

Anläggningsgruppen, med Roger Nyberg som ansvarig:
Denna grupp representerar anläggningsföreningen som ansvarar för den dagliga driften av Ösmo IP och dess faciliteter.

 

Ekonomi, där Kenneth Andersson är ansvarig:
Kassören hanterar föreningens ekonomiska affärer och rapporterar den finansiella ställningen till styrelsen.

 

Sociala medier/Marknad, Therese Rohnström ansvarar för våra sociala medier och hemsidor. Skicka material som ni vill ha publicerat till Therese.rohnstrom@osmofk.se

 

Årligen håller styrelsen upp till två styrelsekonferenser med det primära syftet att planera för det kommande året. Under dessa konferenser fastställer styrelsen mål och syften samt utarbetar en budget.

 

Styrelsen är även ansvarig för att kalla till det årliga årsmötet där medlemmarna ges tillfälle att ta del av årsberättelsen, den föreslagna budgeten och andra ärenden som anses viktiga. Vid extraordinära frågor eller händelser kan styrelsen kallas att sammankalla ett extra årsmöte.

 

För övrigt följer styrelsearbetet de riktlinjer och stadgar som är gällande och fastställda för föreningen.

 

 

Styrelseledamöter erhåller arvode, som utbetalas i mars varje år. Arvodet är strukturerat enligt följande:

 

- Fast arvode: 4000 kr per styrelseledamot


- Ansvarstillägg:
  - Ordförande: 7000 kr
  - Kassör: 5000 kr
  - Sekreterare: 2000 kr
  - Vice Ordförande: 2000 kr


- Prestationstillägg baserat på närvaro vid styrelsemöten: 250 kr per möte.

 

Det innebär att det maximala styrelsearvodet per år, med det nuvarande antalet styrelseledamöter, är 68000 kr.

 

Styrelsens ledamöter hittar du under "Kontakt" i menyn.

Sammanfattning styrelsemöte 12/10-2023
2024-01-15 11:06

 

Mötet öppnades av ordförande Mikael Holmberg, och dagordningen godkändes.

 

Roger Nyberg och Mattias Ekring valdes som justerare, och det föregående protokollet godkändes.

 

Uppföljning av tidigare mötespunkter inkluderade beslut om konstgräs, anställd personal, cafeteriaansvarig, städning av klubbhuset, Källberga, och inbjudningar från StFF. Micke kommer att kontakta Linda för information gällande frågor om anställd personal.

 

Under ledaransvarig och Sportgruppen diskuterades utbildningar, ledarmöten och satsningen på flicksidan 2024.

 

Uppdateringar om U16 och U17 samt frågor om ledarstaberna togs upp, och betoningen låg på förbättrad kommunikation mellan lagen.

 

Statusen för olika arbetsgrupper, inklusive kansli, cafeteria, material, sponsor, arrangemang, anläggning, värdegrund, och hemsida/dokument diskuterades.

 

Ekonomiska aspekter behandlades, och viktiga datum framöver inkluderade en julmarknad och sista anmälningsdag till St Erikscupen.

 

Under övriga frågor togs upp förslag om fokus på värdegrund under ledarkonferensen, behovet av att revidera och publicera dokument på hemsidan, samt att valberedningen börjar titta på eventuella nyval och omval.

 

Nästa möte planeras till den 27/1 med en budgetkonferens på Nynäshamns ångbryggeri kl 10.

 

 

Sammanfattning Styrelsekonferens 18 november 2023
2023-12-11 08:47

Här är en sammanfattning av protokollet från styrelsekonferensen på Arbottna Herrgård den 18 november 2023:

 

Närvarande:
Mikael Holmberg, Håkan Kindberg, Kenneth Andersson, Caroline Alvarmo Hagner, Thomas Hansen, Birgitta Carlsson, Roger Nyberg, Tommy Krantz och Linda Nyberg.

 

Aktiviteter under 2023:
- Ledarkonferens
- Fixardag på Ösmo IP
- Speldagar vår och höst
- Våffelcup
- Ösmo marknad
- Arvika cup
- Gothia cup
- Matchvärdar
- Besök av kommunordförande
- Figurerat i Nynäsposten
- Tjejcamp
- Gåfotboll
- Utbildningar
- Herrlag vann serien och avancerar till division 6
- Representation i cuper utanför Stockholm med bra resultat

 

Styrelsearbete och strategi 2024:
- Diskussion och övningar om styrelsearbetet
- Roller och ansvar inom styrelsen
- Kunskaper och egenskaper hos styrelsen
- Vanliga problem vid möten och hur dessa kan hanteras
- Ösmo Fotbolls utvecklingsmål och strategier

 

Framtida inriktningar:
1. Tydligare operativ struktur
2. Implementering av långsiktiga mål
3. Fokus på kommunikation och transparens
4. Engagemang av medlemmarna
5. Digitalisering av processer
6. Kontinuerlig utvärdering och anpassning

 

Gruppdiskussion:
- Bevara engagemang och balans
- Tydligare beslut och ansvar
- Delegering och mandat till undergrupper
- Mål och syfte för 1, 5 och 10 år framåt

 

Specifika ärenden:
- Diskussion om arvoderade ledare och målvaktstränare
- Organisering av styrelsearbetet inför 2024
- Övervägande av anställning av personer i föreningen
- Ansvar för cafeterian och förändringar i kanslitjänsten
- Status för ny plan och eventuell Swishkampanj

 

Sportsligt 2024:
- Positiv utvärdering av 2023
- Behov av fler ledareutbildningar och ökad närvaro på möten
- Organisation för U16 och U17
- Planering för dam- och flicksidan 2024

 

Övriga ärenden:
- Kontakt med StFF och representation på möten
- Årsplanering och förslag på förbättringar
- Kvalitetssäkring av sportslig verksamhet
- Förslag på värdegrundsdag
- Kontinuerliga samverkansmöten och kommunikation via sociala medier
- Ledarrekrytering och ansvarsfördelning

 

Avslutning:
Diskussion om samarbete med Arbottna Herrgård, inklusive förslag som Arbottna Cup och evenemang på herrgården.

 

Sammanfattning av Styrelsemöte - 16 oktober 2023
2023-10-30 12:44

 

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-10-16

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

 

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

 

3. Val av justerare:
   Kenneth Andersson och Mattias Ekring valdes som justerare.

 

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

 

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Beslut om beviljat bidrag för konstgräs har kommit. Ronny Leino har accepterat att vara projektledare. Diskussion om att kalla medlemmar till informationsmöte och eventuell insamling för projektet. Anläggningsföreningen ansvarar för att ta fram en budget. Fråga om möjlighet till avbetalning på konstgräset ska undersökas.
   - Fortsatt arbete på skyltar med ordningsregler.
   - Samrådsmötet bordläggs.
   - Beslut om att beställa ett extra sophämtarkärl.
   - Diskussion om att delta i Dalecarlia cup 27-30 juni för ungdomslag.

 

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   - Arbete pågår för att stärka dam- och flicksidan inför 2024. Utmaningar med små spelargrupper diskuteras.
   - U16 utvärdering och planering för 2024. Beslut om organisationen för 2024 måste tas senast den 31/10.

 

7. Status arbetsgrupper:
   - Arbetsgrupper inkluderar kansli och cafeteria, material, sponsor, arrangemang, anläggning, värdegrund, och hemsida.

 

8. Ekonomi:
   - Ekonomisk balans är positiv jämfört med föregående år.
   - Diskussion om en faktura som bestrids.

 

9. Viktiga datum framöver:
   - Speldag den 22 oktober med behov av arbetskraft.
   - Julmarknad den 16 december.
   - Paddeldag den 11 november och styrelsekonferens den 18 november.

 

10. Övrigt:
    - Uppföljning av herrmatchen mot FC Första och inväntan på beslut från tävlingskommittén.

 

11. Nästa möte:
    - Styrelsekonferens den 18 november.

 

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet behandlade flera ämnen, inklusive konstgräsprojektet, stärkande av dam- och flicksidan, ekonomi och kommande evenemang. Styrelsekonferensen den 18 november är nästa viktiga datum.

Sammanfattning styrelsemöte 2023-09-24
2023-10-17 09:18

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-09-24

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

 

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

 

3. Val av justerare:
   Mattias Ekring och Thomas Hansen valdes som justerare.

 

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

 

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Ansökan om bidrag för konstgräs har skickats in.
   - Skyltar med ordningsregler planeras vara färdiga till våren 2024.
   - Samrådsmötet ska sammanfattas vid nästa möte.
   - Städning av lokalerna och sophämtning diskuterades för att förbättra servicen.
   - Ösmo framtid och Föreningscup 2024 kommer att behandlas separat.
   - Höstmarknad var välbesökt och genererade vinst som går till välgörenhet.

 

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   - Ledarutbildningar och möten planeras för att stärka organisationen.
   - DJ/Dam-gruppen utvärderas med målet att skapa en stark ledarstab.
   - U16-gruppen utvärderas för att planera nästa säsong.
   - Problem med vissa lag som inte slutför seriespel diskuterades.
   - Utmaningar med ledare i vissa lag granskades.

 

7. Status arbetsgrupper:
   - Arbetsgrupper som inkluderar kansli, kafeteria, material, sponsor, arrangemang, värdegrund, och hemsida behandlades.

 

8. Ekonomi:
   - Föreningens ekonomi är stabil.
   - Överväganden om att ändra bokföringssystem diskuteras.

 

9. Viktiga datum framöver:
   - Speldag den 22 oktober och julmarknad den 25 november planeras.

 

10. Övrigt:
    - En policy för träningskläder diskuteras, med avsikt att klargöra föreningens mål och syfte.


    - Möjligheten att ordna fotbollsfritids och medlems- och tränaravgift på hösten diskuteras.

 

11. Nästa möte:
    Nästa styrelsemöte planeras till den 16 oktober kl 17-19.

 

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet fokuserade på att följa upp tidigare åtgärder och diskutera olika ämnen relaterade till Ösmo fotbolls verksamhet, inklusive ekonomi, tränarfrågor, och kommande evenemang. Nästa möte är planerat till den 16 oktober.

Sammanfattning styrelsemöte 27/8-23
2023-09-08 09:40

Sammanfattning av Styrelsemöte - 27 augusti 2023

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Birgitta Carlsson, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-08-27

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare:
   Roger Nyberg och Mattias Ekring valdes som justerare.

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Arrende: Ansökan om bidrag ska göras av Ösmo fotboll.
   - Konstgräs bakom klubbhuset: Finansiering och tidsplan diskuteras.
   - Ösmo marknad: Utvärdering av årets marknad och förbättringsåtgärder.

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   Ledaransvarig diskuterade tränarfrågor och samarbete.
   Sportgruppen planerar målvaktsträning och fadderverksamhet.

7. Status arbetsgrupper:
   Kansli, cafeteria, material, sponsor, arrangemang, värdegrund, och hemsida granskades.

8. Ekonomi:
   Ekonomins stabilitet bekräftades med 800 000 på kontot.

9. Viktiga datum framöver:
   Höstmarknad, speldag och julmarknad diskuterades.

10. Övrigt:
    Diverse ärenden behandlades, inklusive skyltar, fotboll för alla, långsiktig plan, städning, och sophämtning.

11. Nästa möte:
    Nästa styrelsemöte planeras till söndag den 24/9 kl 19.

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet avhandlade olika ämnen relaterade till Ösmo fotbolls verksamhet, inklusive ekonomi, tränarfrågor, och kommande evenemang. Nästa möte är planerat till den 24/9 kl 19.

Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Ösmo GIF Fotboll, 02/06 15:03 
Ösmo GIF Fotboll, 28/05 17:25 
Ösmo GIF Fotboll, 17/05 11:25 
Ösmo GIF Fotboll, 21/02 08:53 
 
Stöd Ösmo GIF fotboll
Huvudsponsor
Silversponsor
1935Klubben
Samarbetspartners

Väder Ösmo

Följ Ösmo Fotboll